Office OCR Converter

Convert your documents to DOCX, XLSX, PPTX with OCR.

OCR2Edit
Office OCR Converter

Sử dụng phương thức nhận dạng văn bản nâng cao cho các tập tin trực tuyến. Vui lòng chọn một trong các công cụ ocr dưới đây: