OCR2Edit - Tách văn bản từ các tập tin được quét, hình ảnh và hơn thế nữa

Một loạt các công cụ OCR để nhận dạng văn bản nâng cao

OCR2Edit

Các công cụ phổ biến nhất

Sử dụng phương thức nhận dạng văn bản nâng cao cho các tập tin trực tuyến. Vui lòng chọn một trong các công cụ ocr dưới đây:

Được tin cậy bởi:
Ebay
Booking.com
University of Michigan
Cornell University
Columbia University