Your email address belongs to a school and you are eligible for a free educational premium account.
Learn more

OCR2Edit - Tách văn bản từ các tập tin được quét, hình ảnh và hơn thế nữa

Một loạt các công cụ OCR để nhận dạng văn bản nâng cao

OCR2Edit

Các công cụ phổ biến nhất

Sử dụng phương thức nhận dạng văn bản nâng cao cho các tập tin trực tuyến. Vui lòng chọn một trong các công cụ ocr dưới đây:

Trusted by:
Ebay
Booking.com
University of Michigan
Cornell University
Columbia University