Chuyển sang Word

Nhận dạng văn bản mà không cần cài đặt hoặc tải xuống phần mềm nào. Trình chuyển đổi OCR này cho phép bạn chuyển đổi sang các định dạng Microsoft Word DOC và DOCX.

Thả tập tin tại đây