Tạo file PDF có thể tìm kiếm bằng trực tuyến

Chuyển đổi các tài liệu đã quét thành các file PDF có thể tìm kiếm được. Tìm kiếm nội dung của bản quét, file tài liệu và PDF của bạn bằng cách sử dụng các từ khóa, con số, tên và hơn thế nữa.

Thả tập tin tại đây