Công cụ chuyển đổi tài liệu OCR

Chuyển đổi các tài liệu của bạn sang file Word hoặc văn bản bằng OCR.

OCR2Edit
Công cụ chuyển đổi tài liệu OCR

Sử dụng phương thức nhận dạng văn bản nâng cao cho các tập tin trực tuyến. Vui lòng chọn một trong các công cụ ocr dưới đây: