Địa chỉ email của bạn thuộc về một trường học và bạn đủ điều kiện nhận tài khoản trả phí giáo dục miễn phí.
Tìm hiểu thêm

Công cụ chuyển đổi hình ảnh OCR

Chuyển đổi file hình ảnh của bạn thành văn bản có thể chỉnh sửa.

OCR2Edit
Công cụ chuyển đổi hình ảnh OCR

Sử dụng phương thức nhận dạng văn bản nâng cao cho các tập tin trực tuyến. Vui lòng chọn một trong các công cụ ocr dưới đây: