Công cụ chuyển đổi OCR đối với các tài liệu được quét

Chuyển đổi các tài liệu đã quét của bạn bằng OCR để chỉnh sửa được

OCR2Edit
Công cụ chuyển đổi OCR file tài liệu được quét

Sử dụng phương thức nhận dạng văn bản nâng cao cho các tập tin trực tuyến. Vui lòng chọn một trong các công cụ ocr dưới đây: